Algemene Voorwaarden

Artikel 1 – Voorwerp van de Algemene Voorwaarden

1.1. De huidige algemene verkoopsvoorwaarden leggen de rechten en verplichtingen van de Partijen vast en zijn van toepassing op elke Bestelbon.

De AVV zijn afgesloten tussen, enerzijds, Nodalview N.V., waarvan de maatschappelijke zetel is gevestigd te 1332 Genval, avenue du Théâtre 2, ingeschreven onder het nummer 0823015207, en anderzijds, de natuurlijke persoon of rechtspersoon, die handelt als professional en die een bestelling wenst te plaatsen.

1.2. De ondertekening of bevestiging van een Bestelbon heeft automatisch de toetreding van de Klant tot de AVV tot gevolg, alsook tot de bijzondere voorwaarden en tariefvoorwaarden die zijn vermeld op de Bestelbon.

1.3. Ten opzichte van Nodalview heeft enkel de Betaling de geldigverklaring van de bestelling tot gevolg.

Artikel 2. Definities


Abonnement : verwijst naar het jaarcontract, samengesteld uit de Bestelbon en de AVV, op grond waarvan de Klant het recht heeft de Applicatie te gebruiken, inclusief het recht om een persoonlijk account te openen op de website Nodalview, die recht geeft op een onbeperkt of beperkt aantal foto- eenheden en/of panorama’s, zoals vermeld op de Bestelbon,

Pakket : verwijst naar een prepaidpakket dat recht geeft op een vooraf bepaald aantal foto-eenheden en/of panorama’s, zoals vermeld op de Bestelbon, alsook de opening van een persoonlijk account op de website van Nodalview.

Applicatie : verwijst naar de software uitgegeven door Nodalview die beschikbaar is in de versie Ios of Android en die het mogelijk maakt om 360- graden-foto’s en-panorama’s te maken.

Bestelbon : verwijst naar elk document, elke interface waarmee de Klant het Materiaal en/of de Applicatie kiest, die hij bestelt en die, namelijk, de modaliteiten van het Abonnement of het Pakket beschrijft.

AVV : verwijst naar de huidige algemene verkoopsvoorwaarden

Klant : verwijst naar de natuurlijke persoon of rechtspersoon, die handelt als professional en die vermeld staat als Klant op de Bestelbon.

Betaling : verwijst naar de betaling uitgevoerd door de Klant, die de geldigverklaring van de bestelling tot gevolg heeft.

Partijen : verwijst naar Nodalview en de Klant.

Artikel 3 - Prijs en Betalingsvoorwaarden


3.1 Prijs

De Klant is de prijs, die is vastgesteld in de Bestelbon, en toepasselijke belastingen verschuldigd.

3.2 Betalingsvoorwaarden

3.2.1. De Betaling wordt gedaan door de Klant onmiddellijk na de ondertekening of bevestiging van de Bestelbon, behoudens een andere voorwaarde vermeld in de Bestelbon. Zolang de Betaling niet werd ontvangen bij Nodalview, zal de bestelling niet in overweging worden genomen door Nodalview.

3.2.2. Behoudens een andere betalingsinstructie verstrekt door Nodalview, wordt de Betaling uitgevoerd via het online betalingssysteem dat wordt gebruikt door Nodalview, per bankoverschrijving of kredietkaart, met uitsluiting van cheques of andere niet voorziene betalingsmiddelen.

3.2.3. In geval van Abonnement, aanvaardt de Klant een voorafneming van maandelijkse afbetalingen tot aan de jaarlijkse vervaldag van het Abonnement, en, bij stilzwijgende verlenging, tot aan elke nieuwe vervaldag.

Nodalview behoudt zich het recht voor om de prijzen aan te passen, waarbij, namelijk, rekening wordt gehouden met de indexering of de toevoeging/verbetering van functionaliteiten. Nodalview zal de Klant twee (2) maanden vóór de vervaldag van het Abonnement inlichten dat, behoudens tegenbericht van zijnentwege betreffende de aanpassing, het Abonnement zal worden verlengd aan de aangepaste prijs.

3.2.4. De Klant stemt ermee in om de facturen per e-mail te ontvangen.

3.3. Betwiste facturen

Elke betwisting betreffende een factuur moet, op straffe van verval, toekomen bij Nodalview binnen de tien (10) dagen na de mededeling van de factuur. Als deze termijn eenmaal verstreken is, zal de factuur als onherroepelijk aanvaard door de Klant worden beschouwd.

In geval van verwerping door Nodalview van de betwisting van de Klant, wordt de betwiste som onmiddellijk opeisbaar.

3.4. Niet-betaling

3.4.1. Bij niet-betaling van een factuur op zijn vervaldag zal de Klant een eerste herinnering van Nodalview ontvangen.

Bij niet-betaling binnen de acht (8) dagen na de voormelde herinnering, zal Nodalview gerechtigd zijn om de toegang tot de Applicatie op te schorten.

3.4.2. Bij niet-betaling van twee (2) facturen die vervallen zijn, zal het verschuldigd saldo onmiddellijk opeisbaar worden met een nalatigheidsinterest van 10 % per jaar, alsook een forfaitaire vergoeding van 10% van het verschuldigde bedrag, met een minimum van 100,00 EUR, waarbij de interesten en de forfaitaire vergoeding van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling verschuldigd zullen zijn.

De Klant zal op geen enkele schadeloosstelling aanspraak kunnen maken, namelijk als gevolg van het verlies van zijn gegevens op zijn persoonlijk account, in geval van niet-betaling.

3.4.3. De kosten van inning, aanmaning, invordering en elk ander nadeel die verschuldigd kunnen zijn, zullen ten laste worden gebracht van de Klant, bovenop de bovenbedoelde vergoedingen en interesten.

Artikel 4. Levering


4.1 Levering van het Materiaal

4.1.1. Het Materiaal wordt geleverd op het adres dat vermeld is op de Bestelbon binnen een termijn van acht (8) dagen vanaf de Betaling, met dien verstande dat deze termijn indicatief is en kan worden verlengd, namelijk afhankelijk van het type levering gekozen door de Klant. De eventuele vertragingen geven de Klant het recht niet om de bestelling te annuleren en/ of een schadevergoeding te eisen.

4.1.2. In geval, echter, van overschrijding met meer dan twintig (20) werkdagen, naast de voorziene termijn van acht (8) dagen, en voor zover die overschrijding niet wordt gerechtvaardigd door een geval van overmacht of een stockbreuk gemeld bij de bestelling, heeft de Klant de mogelijkheid om de overeenkomst op te zeggen en de terugbetaling te bekomen van de betaalde sommen, zonder, evenwel, aanspraak te kunnen maken op eender welke schadevergoeding.

4.2. Toegang tot de Applicatie

4.2.1. De toegang tot de Applicatie en de eigen ruimte op www.nodalview.com wordt gegeven binnen een termijn van vierentwintig (24) uur na de Betaling.

4.2.2. De toegang tot de Applicatie zal doorlopend zijn tijdens de volledige duur van de overeenkomst, behoudens een geval van overmacht (bijv.: een verzadiging van de netwerken, virus, stroomonderbreking, ….), met dien verstande dat de continuïteit van de dienst, uit hoofde van Nodalview, een middelenverbintenis vormt. Nodalview kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor eender welk nadeel dat de Klant zou lijden wegens de onderbreking of opschorting van de toegang tot de Applicatie.

4.2.3. Nodalview behoudt zich, bovendien, het recht voor om de toegang tot de Applicatie tijdelijk op te schorten wegens onderhoud, zonder dat de Klant aanspraak kan maken op een vergoeding van welke aard ook. Om de ongemakken die verband houden met die opschorting te beperken, zal Nodalview, voorafgaandelijk aan de opschorting, in de mate van het mogelijke, de Klant op de hoogte brengen van de datum en het uur van het onderhoud.

4.2.4. Elke klacht omtrent het geleverde Materiaal zal schriftelijk moeten worden geformuleerd binnen de zeven (7) dagen na de ontvangst van de bestelling, bij gebrek waaraan het product zal verondersteld zijn conform te zijn aan de bestelling en vrij van gebreken, onverminderd de garantie voorzien in het artikel 5 (« Garantie »).

Article 5 – Garantie


5.1. Het eigen Materiaal bedrukt met het logo van Nodalview is gewaarborgd gedurende zes (6) maanden vanaf de leveringsdatum.

De garantie dekt enkel de conceptie- of fabricagefouten die het Materiaal ongeschikt zouden maken voor het gebruik waarvoor het bestemd is.

De garantie is beperkt tot de waarde van de aankoop door de Klant van het Materiaal. Nodalview behoudt zich het recht voor om, hetzij Materiaal te ruilen, hetzij het te herstellen, hetzij de betaalde prijs terug te betalen aan de Klant.

Geen enkele andere kost, namelijk de transportkosten, en geen enkele andere vergoeding, kunnen ten laste worden gelegd van Nodalview. De tussenkomsten krachtens de garantie kunnen niet tot gevolg hebben dat de duur daarvan verlengd wordt.

5.2. Het Materiaal geproduceerd door een derde en doorverkocht door Nodalview staat onder de garantie van de fabrikant. Nodalview kan niet aansprakelijk worden gesteld voor gebreken of schade die niet gedekt zijn door de garantie van de fabrikant.

5.3. Nodalview kan, behalve in geval van bedrog of zware fout van harentwege, op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor problemen of schade, van welke aard ook, die zouden kunnen voortvloeien uit een slecht gebruik van de producten of een nalatigheid van de Klant.

Artikel 6 - Overmacht


6.1. De aansprakelijkheid van Nodalview kan niet in het geding gebracht worden in geval van een voorval buiten haar wil en controle om (« Overmacht »), met dien verstande dat de volgende gevallen, namelijk, Overmacht zullen vormen: een verzadiging van de netwerken, virus, stroomonderbreking, stakingen, uitsluiting, overstromingen, branden, bliksem, explosies, instortingen, elke handeling of nalatigheid van een persoon of entiteit die ontsnapt aan de redelijke controlebevoegdheid van Nodalview.

6.2. Indien Nodalview een geval van Overmacht inroept, zal Nodalview gerechtigd zijn om de dienst op te schorten of te beperken, zonder dat de Klant aanspraak kan maken op eender welke schadeloosstelling.

6.3. Indien Nodalview een dergelijk geval van Overmacht inroept, moet Nodalview alles in het werk stellen om zijn duur tot een strikt minimum te herleiden.

6.4. Indien deze gebeurtenissen of omstandigheden van Overmacht meer dan drie (3) maanden aanhouden, kan elke Partij de overeenkomst, van rechtswege, bij aangetekende brief, opzeggen, zonder dat er eender welke vergoeding verschuldigd is.

Artikel 7 – Verplichtingen van de Klant


7.1. De Klant verbindt zich ertoe om aan Nodalview alle noodzakelijke informatie te verstrekken met het oog op het verzekeren van de correcte uitvoering van de bestelling.

7.2. Het is de verantwoordelijkheid van de Klant om, voorafgaandelijk aan de bestelling, de compatibiliteit na te gaan van zijn toestel (smartphone, 360 graden camera, DLSR, drone) met de Applicatie van Nodalview. Neem contact met ons op om na te gaan of uw apparaat compatibel is.

7.3. De Klant ontzegt zich ervan om toegang te geven tot zijn persoonlijk account aan onbevoegde gebruikers, die niet tot zijn onderneming behoren, of aan een hoger aantal gebruikers dan vastgesteld op zijn Bestelbon, of om de Dienst te gebruiken buiten het kader van zijn eigen activiteiten.

7.4. Indien de Klant een dienst wenst te implementeren voor het maken van foto’s en/of virtuele bezoeken voor rekening van derden, zal hij ervoor zorgen dat hij Nodalview voorafgaandelijk contacteert om een aangepaste tariefformule overeen te komen. Het Abonnement mag, onder geen enkel beding, gekozen worden door de Klant voor een dienst voor het maken van foto’s en/of virtuele bezoeken voor rekening van derden.

Artikel 8 – Bescherming van de persoonlijke levenssfeer en rechten op de geïmporteerde en verspreide content


8.1 De Klant verklaart dat hij alle noodzakelijke rechten en toelatingen heeft verkregen die hem toelaten de foto’s te hosten in de Applicatie en ze te verspreiden.

8.2. Behoudens toestemming van de betrokken personen, verbindt de Klant zich ertoe om, namelijk met informaticatools die hem ter beschikking worden gesteld door Nodalview, de delen van de foto’s die elke informatie bevatten die betrekking hebben op een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon te verbergen of wazig te maken.

8.3. Bijgevolg kan Nodalview niet aansprakelijk worden gesteld voor de content van de door de Klant verspreide foto’s; die laatste vrijwaart Nodalview tegen elke vordering, klacht, bewering, aanspraak of verzet vanwege elke persoon die een recht inroept, namelijk van bescherming van de persoonlijke levenssfeer, een auteursrecht, of een daad van oneerlijke mededinging, op alle of een deel van de foto’s (« De Gewaarborgde Elementen »).

8.4. De Klant verbindt zich ertoe om alle kosten, van welke aard ook, te zijnen laste te nemen, inclusief erelonen van een advocaat, gedragen door Nodalview, alsook de eventuele veroordelingen en/of dadingsovereenkomst en schadevergoeding tegen haar uitgesproken, en om haar volledig te vergoeden voor het geleden nadeel. De huidige garantie zal van kracht blijven na de beëindiging van de overeenkomst, welke ook de oorzaak daarvan is, en dit voor een duur gelijk aan de duur van de wettelijke bescherming van de rechten op de Gewaarborgde Elementen.

8.5. In geval van verspreiding door de Klant van informatie en / of afbeeldingen die indruisen tegen de openbare orde of goede zeden, of in geval van ontvangst van een klacht van een derde, behoudt Nodalview zich het recht voor om hun verspreiding onmiddellijk stop te zetten.

Bovendien behoudt Nodalview zich het recht voor om de overeenkomst op te schorten of te beëindigen ten laste van de Klant.

Artikel 9 – Verwerking van persoonsgegevens


9.1. De gegevens betreffende de Klant worden verzameld en bewaard door Nodalview met het oog op de volgende doelstellingen:

  • De uitvoering van de bestellingen (verwerking noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst);
  • Het beheer van de clientèle (verwerking noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst);
  • De marketingactiviteiten met het oog op de inlichting en promotie over de producten van Nodalview (rechtmatig belang om haar activiteiten te promoten bij de Klant).

9.2. De Klant die niet wenst te worden benaderd door Nodalview in het kader van marketingacties, kan zich, op elk ogenblik, en door zich te richten tot Nodalview, verzetten tegen de Verwerking.

9.3. Overeenkomstig de Verordening (EU) 2016/679 betreffende de bescherming van gegevens, kan de Klant aan Nodalview de toegang vragen tot de persoonsgegevens die hem aanbelangen, de correctie van de gegevens die onjuist, onvolledig of onbelangrijk zouden zijn, de beperking van de verwerking of de wissing van zijn gegevens.

De Klant heeft eveneens recht op de overdraagbaarheid van zijn persoonsgegevens tijdens de volledige duur van de verwerking van de gegevens door Nodalview, volgens de modaliteiten voorzien door het artikel 12 (« Uitvoer, overdraagbaarheid en reversibiliteit ») van de AVV.

9.4. De Klant heeft eveneens het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit.

Artikel 10 - Duur en beëindiging van de overeenkomst


10.1. Begin van de overeenkomst

De Overeenkomst gaat in vanaf de Betaling.

10.2. Einde van de overeenkomst

10.2.1. « Pakket »

In het geval van een « Pakket » eindigt de overeenkomst op een van de dichtstbijzijnde volgende data:

  • bij het verstrijken van de termijn van zes (6) maanden vanaf de dag van de uitputting van de totaliteit van de eenheden door de Klant, behoudens voorafgaandelijke hernieuwing;
  • bij het verstrijken van een termijn van een (1) jaar vanaf de laatste verbinding van de Klant met zijn persoonlijk account. In dat laatste geval worden de eenheden, zelfs al werden ze niet allemaal opgebruikt, als verloren beschouwd.

Een verwittiging zal worden gestuurd naar de Klant twee (2) maanden vóór het verstrijken van de termijn om hem te informeren over de situatie. Bij gebrek aan een reactie vóór het verstrijken van de termijn eindigt de overeenkomst en zullen de eenheden verloren zijn.

10.2.2. Abonnement

In het geval van een Abonnement eindigt de overeenkomst vanaf de volgende jaarlijkse vervaldag die volgt op de beëindiging betekend door de klant.

De overeenkomst zal bij het verstrijken stilzwijgend worden verlengd voor eenzelfde duur, behoudens opzegging betekend door een van de Partijen, twee maanden, ten laatste, vóór de vervaldag van de overeenkomst per aangetekende brief of e-mail met ontvangstbewijs.

In geval van voortijdige beëindiging van de overeenkomst door de Klant, zal de Klant alle verschuldigde bedragen betalen voor de resterende lopende contractuele duur.

10.2.4. Voor zover de wet het toelaat, eindigt de overeenkomst automatisch wanneer een van de Partijen haar activiteiten stopzet, onvermogend wordt of failliet gaat, wordt ontbonden of een gelijkaardige procedure doormaakt.

10.2.5. Vanaf de datum van beëindiging zullen de gepubliceerde links die verwijzen naar de foto’s en/of bezoeken van de Klant actief blijven tijdens een termijn van (1) jaar, enkel voor een visuele weergave. Bij het verstrijken van de termijn verbindt Nodalview zich ertoe om, op vraag van de Klant, de foto’s te vernietigen.

10.2.6. Vanaf het einde van de overeenkomst behoudt de Klant een toegang tot zijn persoonlijk account tijdens een duur van drie (3) maanden om zijn beeldopnames te raadplegen of downloaden. Bij het verstrijken van die termijn van drie (3) maanden zal de toegang tot zijn persoonlijk account worden opgeheven.

Artikel 11 – Uitvoer, overdraagbaarheid en reversibiliteit


De foto’s en panorama’s van de Klant kunnen worden geëxporteerd vanaf zijn persoonlijke ruimte op de website van Nodalview naar een opslagruimte van zijn keuze, met dien verstande dat de assemblage van de panorama’s op bezoek en hun verrijkingen (hotspots, navigatiepijlen, …) niet kunnen worden uitgevo

In geval van uitvoer buiten de Nodalview-servers, blijkt elke later synchronisatie tussen de content die wordt gehost op de Nodalview-servers en de gedownloade content technisch onmogelijk in hoofde van Nodalview, en blijft, dientengevolge, onder de verantwoordelijkheid van de Klant.

Artikel 12 – Beëindiging wegens fout


12.1. In geval van schending door de Klant van een van zijn contractuele verplichtingen, en na betekening van een ingebrekestelling die zonder resultaat is gebleven tijdens vijf (5) kalenderdagen, behoudt Nodalview zich het recht voor om haar diensten op te schorten of de overeenkomst te beëindigen ten laste van de Klant, zonder dat die laatste aanspraak kan maken op een terugbetaling of eender welke vergoeding, namelijk wegens het verlies van zijn panorama’s, foto’s.

12.2. In geval van ontbinding van de overeenkomst omwille van de niet-naleving door de Klant van zijn verplichtingen, zullen de bedragen bedoeld in het artikel 3.4.2. van toepassing zijn en worden vermeerderd met administratieve kosten en schadeloosstellingskosten voor elk verlies, schade, alle kosten en uitgaven gemaakt door Nodalview als gevolg van de fout van de Klant of zijn werknemers, inclusief, maar niet beperkt tot de redelijke erelonen van advocaten en gerechtskosten.

Artikel 13 – Intellectuele Eigendom


Alle intellectuele eigendomsrechten op de Applicatie zijn de exclusieve eigendom van Nodalview. De Klant kan op geen enkel intellectueel eigendomsrecht aanspraak maken en verkrijgt geen enkel ander recht dan deze die uitdrukkelijk gespecificeerd zijn in de overeenkomst.

Tenzij anders vermeld in de Bestelbon, verstrekt Nodalview aan de Klant, en, in voorkomend geval, aan de geoorloofde gebruikers, voor de duur en volgens de tariefvoorwaarden bepaald in de Bestelbon, een persoonlijke, niet-exclusieve, niet-overdraagbare gebruikerslicentie van de Applicatie.

De gegevens en foto’s blijven de eigendom van de Klant die ze meedeelt, met uitzondering van de wijzigingen aangebracht aan die foto’s met behulp van de instrumenten.

Artikel 14 – Aansprakelijkheid


14.1. Nodalview kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor schade die als indirect wordt geacht, zoals, zonder dat de lijst exhaustief is, een verlies van gegevens, financieel of commercieel nadeel, winstderving, vermeerdering van de algemene kosten, verstoring van de planning.

14.2. Nodalview kan, in geen geval, aansprakelijk worden gesteld voor elke schade die volgt uit de niet-naleving door de Klant van zijn verplichtingen.

14.3. Indien eender welk verhaal gegrond zou blijken krachtens een gerechtelijke beslissing die in kracht van gewijsde is gegaan en kon worden uitgevoerd tegen Nodalview, zou de aansprakelijkheid van Nodalview beperkt zijn ten belope van het bedrag van het jaarlijks Abonnement afgesloten door de Klant of de waarde van het « Pakket » volgens de formule gekozen door de Klant.

Artikel 15 - Varia


15.1. Nietige of niet-nageleefde bepalingen

De niet-uitoefening van een van haar rechten door een van de Partijen zal geenszins worden beschouwd als een afstand van harentwege om zich daarop te beroepen, noch als een beperking van haar rechten of verplichtingen.

De nietigheid van een van de clausules van de huidige algemene verkoopsvoorwaarden of de bijzondere overeenkomsten aangegaan met de Klant, brengt niet de nietigheid van de andere clausules met zich mee.

15.2. Woonstkeuze

Voor de uitvoering van de overeenkomst doet de Klant woonstkeuze op het adres dat vermeld is op de Bestelbon.

Nodalview doet, wat haar betreft, woonstkeuze op het adres van haar maatschappelijke zetel.

15.3. Kennisgevingen

Alle kennisgevingen kunnen geldig worden gedaan per e-mail met ontvangstbewijs of een ter post aangetekende brief. Het e-mailadres van de Klant is datgene wat is vermeld op de Bestelbon.

15.4. Onderaanneming

Nodalview behoudt zich het recht voor om een beroep te doen op onderaannemers voor de uitvoering van de verplichtingen uit de huidige algemene verkoopsvoorwaarden.

15.5. Onafhankelijkheid van de Partijen

Geen enkele bepaling van de huidige algemene verkoopsvoorwaarden wordt geacht aanleiding te geven tot de totstandkoming van een partnerschap of vereniging tussen de Partijen.

Artikel 16 – Toepasselijk recht – Bevoegde rechtbanken


De huidige algemene verkoopsvoorwaarden worden beheerst door het Belgisch recht. Elke betwisting betreffende de huidige algemene verkoopsvoorwaarden die niet in der minne kan worden geregeld, zal uitsluitend worden beslecht door de Hoven en Rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van de maatschappelijke zetel van Nodalview.

Nodalview behoudt zich, niettemin, het recht voor om de Klant te dagvaarden vóór elke andere bevoegde rechtbank bij toepassing van het gemeen recht.