General

Privacy Policy

Dit privacybeleid ("Privacybeleid") regelt de verwerking van uw persoonsgegevens als onderdeel van uw gebruik van onze Website (de "Website") en de bijbehorende diensten (hierna gezamenlijk "Diensten" genoemd).

Deze verwerking wordt uitgevoerd door NODALVIEW als verantwoordelijke voor de verwerking, met maatschappelijke zetel te Théâtrelaan 2, 1332 Rixensart, België ("wij", "onze"), ingeschreven bij de KBO (Kruispuntbank van Ondernemingen) onder het nummer 0823.015.207, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens.

Door gebruik te maken van onze Website en/of onze Diensten, erkent u dat u dit Privacybeleid zorgvuldig hebt gelezen en dat u er zonder voorbehoud mee instemt. Wij behouden ons het recht voor om het Privacybeleid naar eigen goeddunken te wijzigen. Dergelijke wijzigingen zullen worden gecommuniceerd via de Website.

Door op het privacy opt-in vakje op de formulieren op de Website te klikken, verklaart u dat u dit Privacybeleid inderdaad hebt gelezen en dat u ermee instemt. U verklaart dat u begrijpt met welke doeleinden uw persoonlijke gegevens worden verwerkt. U gaat ook akkoord met het feit dat uw voortgezette gebruik wordt opgevat als voortgezette toestemming. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door een verzoek te richten aan info@nodalview.com.

Vergeet niet dat wij zogenaamde "cookies" of soortgelijke technologie kunnen gebruiken als onderdeel van de Website en/of de Diensten. Cookies zijn kleine tekstbestanden die worden opgeslagen op de harde schijf van een apparaat en die bepaalde informatie bevatten, waaronder soms persoonlijke gegevens. Voor meer informatie over ons gebruik van cookies kunt u ons cookiebeleid lezen.

Dit privacybeleid werd voor het laatst bijgewerkt op 18/05/2020

Wat & waarom we gegevens verwerken


Wanneer u de Website en/of Diensten gebruikt, verwerken wij persoonsgegevens die op u betrekking hebben. Uw persoonsgegevens worden onder meer verwerkt voor de volgende doeleinden (inclusief de wettelijke gronden):

Wanneer en op welke basis?

 • Gebruik van de website (toestemming en, indien van toepassing, legitiem belang)
 • Gebruik van de toepassing (toestemming en, indien van toepassing, rechtmatig belang)
 • Solliciteren op vacatures en/of werkaanbiedingen (toestemming)

Welke?

 • Identificatie gegevens (naam, voornaam, e-mail, telefoon, enz.)
 • Contactgegevens
 • Inhoud geproduceerd door onze diensten en/of geïmporteerd (foto's, video's, virtuele tours etc.)

Waarom?

 • Uitvoeren van opdrachten (verwerking noodzakelijk voor de uitvoering van het contract)
 • Klantenbeheer (verwerking noodzakelijk voor de uitvoering van het contract)
 • De gebruikerservaring van de klant op de website en de mobiele applicatie verbeteren
 • Reageren op contactverzoeken
 • Het mogelijk maken van de aanvraagprocedure

In principe verkrijgen wij de bovengenoemde persoonsgegevens rechtstreeks van u. Als u zich echter registreert via een social media account (bijvoorbeeld Facebook, LinkedIn), dan worden deze gegevens verzameld via uw social media profiel. Wij raden u aan het privacybeleid van uw social media service provider te raadplegen om te bepalen welke gegevens door uw social media service provider worden verwerkt wanneer u gebruik maakt van de social media login functie.

Wij zullen geen van de persoonlijke gegevens die u via de Website verstrekt naar social media providers sturen, tenzij u hiermee akkoord gaat.

Naast de bovengenoemde doelstellingen kunnen wij ook uw persoonlijke gegevens verwerken:


1. Om u op een gepersonaliseerde en efficiënte manier te voorzien van de informatie over producten en diensten die u aanvraagt, hetzij via de Website, hetzij via e-mail, hetzij via de telefoon of via social media kanalen

2. Om uw persoonlijke gegevens te verwerken zodat we de Diensten kunnen leveren;

3. voor direct marketing doeleinden, d.w.z. om u te kunnen voorzien van gerichte communicatie, promotionele en andere aanbiedingen en eventuele andere advertenties die wij of onze geselecteerde partners beschikbaar hebben. Wij zullen u hiervoor vooraf toestemming vragen;

4. Om statistische analyses uit te voeren om onze Website en/of Diensten te verbeteren of om nieuwe producten of diensten te ontwikkelen.

5. Aan een financiële instelling of betalingsdienstaanbieder te verstrekken, om uw financiële instelling en de betalingsdienstaanbieder in staat te stellen aan zijn of haar wettelijke verplichtingen te voldoen;

6. Om aan de politie of de gerechtelijke autoriteiten over te dragen als bewijs van mogelijke misdrijven of indien er gegronde vermoedens bestaan van een onwettige daad of misdrijf dat u hebt begaan door middel van uw registratie in of het gebruik van de Website of de Diensten

7. In het kader van een mogelijke fusie met, overname van/door of splitsing door een derde partij, zelfs indien deze derde partij zich buiten de EER bevindt.

Met wie wij gegevens delen ?

Wij sturen uw persoonlijke gegevens niet naar derden op een manier dat u kunt worden geïdentificeerd zonder uw uitdrukkelijke toestemming om dit te doen als dit niet nodig is om de Diensten te leveren.

Wij kunnen vertrouwen op externe verwerkers om de Website en/of Diensten aan u aan te bieden. Wij zorgen ervoor dat externe verwerkers uw persoonsgegevens alleen namens ons en volgens onze schriftelijke instructies kunnen verwerken. Wij garanderen dat alle externe verwerkers met de nodige zorg worden geselecteerd, zodat wij verzekerd zijn van de veiligheid en integriteit van uw persoonsgegevens.

Wij kunnen geanonimiseerde en/of geaggregeerde gegevens doorgeven aan andere organisaties die deze gegevens kunnen gebruiken om producten en diensten te verbeteren en om marketing, presentatie en verkoop van producten en diensten op maat te organiseren.

Waar wij gegevens verwerken?


Wij en onze externe verwerkers verwerken uw identificeerbare persoonsgegevens alleen in de EER.

Wij kunnen onze geanonimiseerde en/of geaggregeerde gegevens doorgeven aan organisaties buiten de EER. Indien een dergelijke overdracht plaatsvindt, zullen wij ervoor zorgen dat er passende garanties zijn om de veiligheid en integriteit van uw persoonsgegevens te waarborgen en dat alle rechten op persoonsgegevens die u op grond van de toepasselijke dwingende wetgeving zou kunnen genieten, worden gewaarborgd.

Via de volgende organisaties vindt een overdracht plaats buiten de EER (Europese Economische Ruimte):

 • Google Analytics - Amerika (UE - US Privacy Shield)
 • Hubspot - Amerika (EU - US Privacy Shield)
 • Amazon Web Services - Amerika (EU - US Privacy Shield)

Hoe wij gegevens verwerken?

Wij zullen ons uiterste best doen om alleen de persoonlijke gegevens te verwerken die nodig zijn om de in dit Privacybeleid vermelde doelstellingen te bereiken. Wij zullen uw persoonlijke gegevens op een wettige, eerlijke en transparante manier verwerken. Wij zullen ons uiterste best doen om de persoonlijke gegevens accuraat en up-to-date te houden.

Uw persoonsgegevens worden slechts verwerkt zolang als nodig is om de in dit Privacybeleid vermelde doelstellingen te bereiken of tot het moment waarop u uw toestemming tot verwerking intrekt. Onthoud dat het intrekken van de toestemming kan betekenen dat u niet langer in staat bent om de Website en/of Diensten geheel of gedeeltelijk te gebruiken. Als u zich op onze Website hebt geregistreerd, zullen wij uw persoonsgegevens verwijderen als u uw profiel verwijdert, tenzij een wettelijke of reglementaire verplichting of een gerechtelijk of administratief bevel ons dit verhindert.

Wij zullen passende technische en organisatorische maatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen ongeoorloofde toegang of diefstal en tegen onbedoeld verlies, manipulatie of vernietiging. Ons personeel of het personeel van onze externe controleurs kunnen alleen toegang krijgen op basis van "need-to-know" en dit is onderworpen aan strikte geheimhoudingsverplichtingen. U dient echter te begrijpen dat de zorg voor veiligheid en bescherming slechts bestaat uit een inspanningsverbintenis, die nooit gegarandeerd kan worden.

Indien en wanneer uw registratie op de Website of het gebruik van de Website of Diensten kan worden beschouwd als (a) een inbreuk op de voorwaarden van de intellectuele eigendomsrechten of enig ander recht van een derde partij, (b) een bedreiging voor de veiligheid of integriteit van de Diensten, (c) een gevaar voor onze website of die van onze onderaannemers, Diensten of systemen als gevolg van virussen, Trojaanse paarden, spyware, malware of enige andere vorm van kwaadaardige code, of (d) op welke wijze dan ook illegaal, onwettig, discriminerend of beledigend, kunnen wij uw gegevens verwerken in ons eigen belang, in het belang van onze partners of in het belang van derden.

Hoe lang bewaren jullie mijn gegevens?


De bewaartermijn van de gegevens varieert naar gelang van de aard van de geleverde dienst. Wij bewaren uw gegevens:

1. Zolang als nodig is voor de doeleinden waarvoor uw gegevens worden verzameld en verwerkt.

2. Zolang als nodig is om te voldoen aan onze wettelijke, contractuele en wettelijke verplichtingen en om onze bedrijfsvoering uit te voeren.

Uw rechten

U heeft het recht om toegang te vragen tot alle persoonlijke gegevens die wij over u verwerken. Verzoeken om toegang die duidelijk zijn ingediend met het oog op het veroorzaken van ongemak of schade worden echter niet in behandeling genomen.

U heeft het recht om te verzoeken dat uw persoonsgegevens die onjuist of onnauwkeurig zijn, kosteloos worden gecorrigeerd. Als u zich op onze website heeft geregistreerd, kunt u veel van deze gegevens persoonlijk corrigeren via uw profiel. Als een dergelijk verzoek wordt ingediend, moet u ook een bewijs bijvoegen waaruit blijkt dat de persoonsgegevens waarvoor u de correctie aanvraagt, onjuist zijn.

U heeft het recht om eerder verleende toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens in te trekken. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door een e-mail te sturen naar info@nodalview.com, of door uw profiel te verwijderen (indien van toepassing).

U heeft het recht om te verzoeken dat uw persoonsgegevens worden verwijderd indien dit niet langer nodig is in het licht van de doelstellingen die in dit Privacybeleid worden beschreven of indien u uw toestemming voor de verwerking intrekt. U dient er echter rekening mee te houden dat een verzoek tot verwijdering aan ons zal worden beoordeeld in het licht van wettelijke of reglementaire verplichtingen of administratieve of gerechtelijke bevelen, die ons kunnen beletten om de betreffende persoonsgegevens te verwijderen.

In plaats van een verzoek tot verwijdering kunt u ons ook verzoeken de verwerking of uw persoonsgegevens te beperken als (a) u de juistheid van dergelijke gegevens betwist, (b) de verwerking onwettig is of (c) de gegevens niet langer nodig zijn voor de vermelde doelstellingen, maar u ze nodig hebt om u te verdedigen in een gerechtelijke procedure.

U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens indien u kunt aantonen dat er ernstige en gerechtvaardigde redenen zijn met betrekking tot bijzondere omstandigheden die een dergelijk bezwaar rechtvaardigen. Indien de beoogde verwerking echter als direct marketing wordt aangemerkt, heeft u het recht om kosteloos en zonder opgaaf van reden bezwaar te maken tegen een dergelijke verwerking.

Indien uw persoonsgegevens worden verwerkt op basis van toestemming of op basis van een contract waarbij de gegevens automatisch worden verwerkt, heeft u het recht om de aan ons verstrekte persoonsgegevens op een gestructureerde manier en in een algemeen gebruikt formaat te ontvangen dat door een machine kan worden gelezen en, indien technisch mogelijk, heeft u het recht om deze gegevens rechtstreeks door te geven aan een andere dienstverlener. Wij zijn de enige personen die de technische haalbaarheid hiervan beoordelen.

Als u een verzoek wilt indienen om een of meer van de bovengenoemde rechten uit te oefenen, kunt u een e-mail sturen naar info@nodalview.com. In dat verzoek moet duidelijk worden aangegeven welk recht u wilt uitoefenen en waarom. Wij zullen u onmiddellijk op de hoogte brengen wanneer een dergelijk verzoek is ontvangen. Als blijkt dat het verzoek gegrond is, zullen wij het verzoek zo snel als redelijkerwijs mogelijk is en uiterlijk dertig (30) dagen na ontvangst van het verzoek inwilligen. Er kan een aanvullende legitimatie met betrekking tot uw identiteit worden gevraagd.

Indien u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door ons, kunt u altijd contact met ons opnemen op het volgende e-mailadres info@nodalview.com. Indien u nog steeds niet tevreden bent met ons antwoord, kunt u een klacht indienen bij het Belgisch Agentschap voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, Rue de la presse 35, 1000 Brussel. Voor meer informatie kunt u terecht op www.dataprotectionauthority.be.